Verklaring van de Sikyong ter gelegenheid de 57ste Herdenkingsdag van de Tibetaanse Nationale OpstandDag

Verklaring van de Sikyong ter gelegenheid de 57ste Herdenkingsdag van de Tibetaanse Nationale OpstandDag

Vandaag is het de zevenenvijftigste herdenkingsdag van de vreedzame opstand in 1959 van het Tibetaanse volk tegen de invasie en bezetting van Tibet door de Volksrepubliek China. Bij deze gelegenheid willen mijn collega’s in de Kashag en ik zelf hulde brengen en bidden voor al die dappere mannen en vrouwen, die hun leven hebben gegeven voor de rechtvaardige Tibetaanse zaak. Wij spreken onze solidariteit uit met al diegenen, die nog steeds te lijden hebben van onderdrukking onder de Chinese overheersing.
Hoewel Tibet decennia lang is bestuurd door China, is het Tibetaanse volk in staat geweest om, ondanks het leven onder moeilijke omstandigheden, haar identiteit en ziel te behouden. Nieuwe generaties, geïnspireerd door de offers van hun ouders, hebben de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor Tibet op zich genomen. De moed en de overtuiging van onze landgenoten in Tibet verdient onze diepe bewondering.
De Chinese regering beweert routinematig dat geluk en welvaart ligt in de ontwikkeling van een nieuwe Tibet. Maar de waarheid is anders. Alle door het Tibetaanse volk bewoonde gebieden zijn verstoken van fundamentele vrijheden en leven onder strikte controle en toezicht. Dit feit wordt duidelijk uit het veel toegepaste fijnmazige systeem, waaraan reizen en verplaatsingen van het Tibetaanse volk onderhevig zijn. Human Rights Watch meldt uitbreiding van het intensieve surveillance programma in de dorpen in Tibet. De recente zelfverbranding door twee jongeren van binnen en buiten Tibet naast de 142 eerdere zelfverbrandingen is verder bewijs voor het gebrek aan vrijheid in Tibet. De Kashag zal zich inspannen om hun aspiraties te vervullen en houdt het repressieve beleid in Tibet verantwoordelijk als de oorzaak van zelfverbranding.
Ik sta hier om u op de hoogte te brengen van de ernstige situatie in Tibet. Iedereen, die zich uitspreekt voor godsdienstvrijheid en milieurechten, wordt vaak om politieke redenen aangeklaagd en krijgen strenge straffen. Het bezit van het afbeelding van Zijne Heiligheid de Dalai Lama leidt tot arrestatie en gevangenschap. Verzamelplaatsen van boeddhistische cultuur worden strak in de gaten gehouden, monniken en nonnen worden geconfronteerd met uitzetting voor het niet afzweren van hun geestelijk leider. Het Freedom House Report van 2016 plaatst Tibet als tweede op hun lijst van minst vrije land in de wereld, na Syrië. Ook heeft het Europees Parlement in zijn Rapport over de EU-China Betrekkingen van december 2015 zijn bezorgdheid over het gebrek aan godsdienstvrijheid en beperkingen op reizen in Tibet duidelijk naar voren gebracht. Aldus leeft het Tibetaanse volk in angst en onzekerheid.
De behandeling van de nationale minderheden door Chinese autoriteiten, waaronder het Tibetaanse volk, wakkert ontevredenheid en vervreemding aan. De actie van een door Chinezen gerund hotel in Rebkong (Ch: Tongren) in de provincie Qinghai wekte sterke weerstand en protest op, toen het werknemers werd verboden om de Tibetaanse taal te spreken. Op 22 december 2015 uitte een hoge communistische partijleider van de Tibetaanse afkomst tijdens een bijeenkomst zijn bezorgdheid over de algemeen heersende discriminatie en refereerde aan de steeds weer terugkerende gevallen, waarin mensen met een etnische achtergrond werden gediscrimineerd of de toegang tot bepaalde diensten werd geweigerd. Hij zei dat dit probleem ongewenste sociale gevolgen met zich meebracht en heftige publieke reacties in etnische regio’s veroorzaakte. Zo hebben het beleid van de Chinese overheid in het algemeen en de opmerkingen van een aantal leidinggevenden in het bijzonder een hele etnische groep als “separatistisch” weggezet. Dergelijke opmerkingen hebben bij vele geleerden en intellectuelen binnen China felle reacties opgewekt, die scherpe replieken hebben geschreven.
Milieuactivisten en wetenschappers zijn zich wereldwijd bewust geworden van het belang van het Tibetaanse plateau, aangezien het de op twee na grootste ijs reserve bevat en de bron is voor tien grote rivieren, die stroomafwaarts stromen naar een meerdere buurlanden. Het moet worden echter benadrukt, dat de onophoudelijke winning van natuurlijke hulpbronnen, ontbossing, de grootschalige afdamming van rivieren, terugtrekkende gletsjers, ongetwijfeld onherstelbare schade aan Tibet’s milieu hebben veroorzaakt, die op zijn beurt van invloed is op het milieu van het Aziatische continent. Bewust van de noodzaak voor bescherming van het milieu in Tibet hebben we keer op keer de kwestie consequent aan de orde gesteld op diverse internationale klimaatverandering conferenties. Vorig jaar presenteerde de Tibetaanse regering in ballingschap aan de deelnemers van de in Parijs gehouden COP21 feiten en cijfers samen met een ‘Tien Punt Actie’ document, waarin zij beargumenteert waarom Tibetaanse plateau belangrijk is voor de wereld en bij de Verenigde Naties, de Chinese regering en de internationale gemeenschap aandringt om onmiddelijk te beginnen met maatregelen ter bescherming van het plateau.
Wij, de Kashag van de Tibetaanse regering in ballingschap, zijn ervan overtuigd dat de langdurige kwestie Tibet kan worden opgelost door middel van een dialoog tussen de afgezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en vertegenwoordigers van de Chinese regering. Wij blijven volledig toegewijd aan de Middenweg Benadering, die onmiskenbaar werkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk nastreeft binnen China. Het is te hopen dat de leiders in Peking het belang zullen inzien van de Middenweg Benadering, in plaats van deze te verdraaien, en de stap zullen zetten naar een dialoog met de afgezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.
Op dit onderwerp zei de Amerikaanse president Barrack Obama, die op 25 september 2015 in de Rose Garden een gezamenlijke persconferentie hield met president Xi Jinping: “We blijven de Chinese autoriteiten aanmoedigen om de religieuze en culturele identiteit van het Tibetaanse volk te beschermen, en om toenadering te zoeken met de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers”. De zorg en steuning van de Amerikaanse overheid voor het Tibetaanse volk wordt aangetoond door de bezoeken aan Dharamshala in 2014 en 2016 door mevrouw Sarah Sewall, de speciale coördinator voor Tibet Aangelegenheden en Onder-secretaris voor de Civiele Veiligheid, Democratie en Mensenrechten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Kashag bedankt de Amerikaanse regering innig voor haar steun en solidariteit, gezien de hoop en steun die dit geeft aan het Tibetaanse volk.
China claimt het recht om reïncarnatie van de Tibetaanse spirituele leider te identificeren. Dit is een flagrante leugen, aangezien de claim gebaseerd is op geschiedsvervalsing. De macht en gezag om de reïncarnatie van de Boeddha van Mededogen, beschermer en redder van Tibet, zoals deze zich manifesteert in menselijke vorm, te beslissen, berust uitsluitend bij Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Niemand anders heeft het recht om dat te doen. Met betrekking tot de erkenning van de reïncarnatie, heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama duidelijk advies en richting gegeven in zijn verklaring van 24 september 2011, die als volgt luidt: “Wanneer ik ongeveer negentig ben, zal ik de hoge Lama’s van de Tibetaans boeddhistische tradities, het Tibetaanse publiek en andere betrokken mensen, die het Tibetaans boeddhisme volgen, raadplegen en herbezien of de het instituut van de Dalai Lama moet doorgaan of niet. Op basis daarvan zullen we een beslissing nemen. Als wordt besloten dat de reïncarnatie van de Dalai Lama moet worden voortgezet en er een noodzaak is voor erkenning van de vijftiende Dalai Lama, zal de verantwoordelijkheid hiervoor in de eerste plaats rusten bij de betrokken functionarissen van het Dalai Lama Gaden Phodrang Trust. Zij moeten de verschillende hoofden van de Tibetaans boeddhistische tradities en de betrouwbare-eed gebonden Dharma Beschermers, die onlosmakelijk verbonden zijn met het geslacht van de Dalai Lama’s, raadplegen. Ze moeten advies en begeleiding zoeken van deze betrokken wezens en de procedures van zoeken en erkenning uitvoeren in overeenstemming met de tradities van het verleden. Ik moet duidelijke aanwijzingen hierover achterlaten. Houd in gedachten dat, met uitzondering van erkenning van reïncarnatie door middel van dergelijke legitieme methoden, geen erkenning of aanvaarding moet worden gegeven aan een kandidaat gekozen voor politieke doeleinden door wie dan ook , waaronder de Volksrepubliek China.”
We waren enorm verheugd om kennis te nemen van het diepe respect, eerbied en enthousiasme, waarmee het Tibetaanse volk binnen en buiten Tibet en vrienden en supporters over de hele wereld de 80ste verjaardag van Zijne Heiligheid de Dalai Lama hebben gevierd. Het meest recente grootse evenement in Delhi werd bijgewoond door de Indiase oud-premier Dr. Manmohan Singh, voormalig vice-premier Shri LK Advani, voormalige ministers Dr. Karan Singh, Dr. P. Chidambaram en verscheidene andere beroemdheden, die de mensen in India vertegenwoordigden. Op dat moment refereerde Dr. Manmohan Singh eerbiedig naar Zijne Heiligheid de Dalai Lama als een geschenk van God aan de wereld.
De oneindige daden en werken van Zijne Heiligheid de Grote XIVe Dalai Lama zijn hier niet vermeld, omdat deze wereldwijd genoegzaam bekend zijn bij de mensen. Toch, op een moment dat het boeddhisme door een moeilijke periode gaat, moeten trouwe volgelingen en praktiserende boeddhisten dankbaar zijn voor de kostbare gelegenheid van het ontvangen van de leringen van de 18 grote stadia van het pad (Lamrim), die de afgelopen jaren door Zijne Heiligheid de Dalai Lama succesvol zijn onderwezen. Een dergelijke prestatie is ongehoord in de geschiedenis van Tibet en moet in gouden letters worden neergeschreven. We zijn blij over het goede nieuws dat Zijne Heiligheid in de komende paar dagen zal terugkeren naar Dharamshala na het succesvol afronden van een medische behandeling in de Verenigde Staten.
Na de overdracht van zijn politieke en administratieve autoriteit aan een door mensen gekozen leiding, nadert de 14de Kashag onder mijn leiding de voltooiing van zijn ambtstermijn. Oprechte inspanningen zijn onder andere gedaan om internationale bewustwording en draagvlak voor Tibet te creëren en verbetering te brengen in de opvoeding van Tibetaanse kinderen en de duurzaamheid van de Tibetaanse nederzettingen. Het toekennen van de Geshema Degree aan Tibetaans boeddhistische nonnen was een historisch besluit. Een overweldigende respons was het gevolg van onze oproep voor hulp aan de door aardbeving getroffen mensen in Nepal, die waardering en erkenning verdient. De Kashag wil zijn diepe dankbaarheid betuigen aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama voor het ons overladen met waardevolle woorden van wijsheid en vriendelijke advies. We moeten het Tibetaanse volk binnen en buiten Tibet van harte bedanken voor de veelzijdige steun aan ons.
Het Tibetaanse volk in ballingschap volgt het grote pad van democratie en hebben tot nu toe grote belangstelling getoond en actief deelgenomen aan de verkiezingsprocessen. Zeer binnenkort zal de laatste verkiezingsronde voor de Sikyong en de leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap worden gehouden. Daarom wordt het Tibetaanse electoraat aangemoedigd op verkiezingsdag deel te nemen en haar democratische rechten, zoals neergelegd in het Handvest voor Tibetanen in ballingschap uit te oefenen.
De Kashag wil graag gebruik maken van deze gelegenheid om de vriendelijkheid van de leiders van de verschillende landen in gedachten te brengen, die rechtvaardigheid hooghouden, zoals parlementariërs, intellectuelen, wetenschappers, mensenrechtenorganisaties en Tibet support groepen, die standvastig zijn in hun steun voor het Tibetaanse volk. In het bijzonder zullen we altijd de vriendelijkheid en consistente steun van het volk en de regering van India en deelstaatregeringen in gedachten houden voor de royale hulp aan ons in het behouden en bevorderen van onze religie en cultuur en de zorg voor het welzijn van de Tibetanen in ballingschap. Wij bieden bij deze onze oprechte dankbaarheid aan hen allen.
Tenslotte bidden wij oprecht voor een gezond en lang leven van onze meest gewaardeerde leider, Zijne Heiligheid de Grote XIVe Dalai Lama. Mogen al zijn wensen in vervulling gaan. Moge er een onmiddellijke oplossing voor de kwestie van Tibet komen. Maar bovenal, moge de dag voor hereniging van Tibetanen in en buiten Tibet zo snel mogelijk aanbreken.

Sikyong
Tibetaanse regering in ballingschap

10 maart

Let2016.op:Dit is een vertaling van het Tibetaanse verklaring. Mocht eventuele verschillen voordoen, dan kunt u de behandeling van de Tibetaanse versie als definitief en gezaghebbend.

Contact Us at :
Office of Tibet
24, Avenue des Arts
1000 Brussels
Tel : +32 (0) 2 280 49 22
Fax : +32 (0) 2 280 29 44
E-mail : [email protected]